Inhoud

1640 Sikke Nammes. 1

1676 Sydse Sikkes. 2

1713 Dirk Sydses. 2

1746 Sietse Dirksz. 3

1783 Dirk Sietses. 4

1813 Sietse Dirks. 4

1838 Dirk Sietses. 5

1883 Frederik Sietses. 5

1914 Dirk Sietses. 5

 

1640 Sikke Nammes

Sikke Nammes werd geboren tussen 1640 en 1650, gedoopt 02-11-1652 te Jelsum.

De oudst bekende voorouder van het ‘Enkhuizer geslacht Sietses’ is tot dusverre Sikke Nammes, geboren in de Grietenijen rondom Het Bildt. Bij Rottevalle / Oostermeer.

Ten noord westen van de rivier de “Lits” ligt  t’Bildt Weyd Land:  Zie kaart uit 1718.

 

Sikke Nammes heeft zich gevestigd in Oostermeer, waar hij het beroep van veenboer uitoefende. Dit is  vermoedelijk een samentrekking van kleine boer en vervener (veenbaas)

 

De turf die men won uit het veen aldaar was 'een belangrijke brandstof' in die tijd en werd door zonen van Sikke, zijn zoon Sieds Sikkes en weer zijn zonen Geert, Jan, Gerben, Benedictus, Sikke, Siebren en Durk verscheept als schuitevoerders in en rond het plaatsje Rottevalle.

 

Kort voor 1670 is Sikke Nammes in Oostermeer in het huwelijk getreden met Wijpkje Siedses, geboren in Oostermeer. Samen met haar deed hij in diezelfde plaats in 1676 belijdenis. In 1709 is hij in Oostermeer overleden. Voor zijn dood is hij na het eerder overlijden van Wijpkje voor de tweede maal getrouwd op 09-01-1707 met Trijntje Dircks van Oostermeer.

Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1671 en 1687 in elk geval acht kinderen geboren, allen te Oostermeer.

 

Kinderen:

1. Namme  ± 1671

2. Griet gedoopt 01-01-1673 Oostermeer-Eestrum.

3. Sydse (of Sieds) gedoopt 06-02-1676 Oostermeer -Eestrum. Volgens het boekje ‘Westfriese geslachten’ is hij geboren bij de Wal onder Oostermeer op 6-2-1676.

4. Trijn gedoopt 17-02-1678 Oostermeer-Eestrum

5. Jan  gedoopt 06-06-1680 oostermeer -Eestrum

6. Antie gedoopt 26-06-1681 Oostermeer-Eestrum

7. Jan Gedoopt 10-04-1687 Oostermeer -Eestrum

8. Jel gedoopt 10-04-1687 Oostermeer -Eestrum

Allen gedoopt bij de Herv. Gemeente. (DTB 714 )

Opmerking: Mogelijk is Jan geboren tussen 1681 en 1687, maar tegelijkertijd gedoopt met Jel. Het kan ook zijn dat Jan en Jel een tweeling zijn.

1676 Sydse Sikkes

Sydse Sykes is een zoon van Sikke Nammes Sieds, geboren op 06-02-1676 bij ‘de Wal’ onder Oostermeer.

Zijn naam wordt verschillend geschreven, zoals: Sieds of Sydse Sikkes, (ook: Zyds Zickes of: Sieds Sickes) Als gestandaardiseerde naam in Tresoar (archief Leeuwarden) heet hij: Sieds Sikkes.

Sieds trouwde op 25-02-1700 te Oostermeer met Sintje Geerts (of Sindsen, Centje, Centsen of Sentje Geerts). Ze is gedoopt op 25-03-1677 te Rottevalle. Samen met zijn vrouw deed Sydse op 03-03-1702 in Oostermeer belijdenis.

Foto 2007 van het oude gedeelte van Oostermeer.

Op 25-02-1731 verhuisde het gezin naar Rottevalle, waar Sieds in 1735 is overleden. De naam van zijn vrouw Sindsen komt nog voor op een akte uit 1741, toen zij een nieuwe schuitehol kocht. Daaruit blijkt dat zij haar man overleefd heeft en, hetzij zelf, hetzij met behulp van haar kinderen het beroep of bedrijf van haar man als veenboer en schuitevoerder heeft voortgezet.

Bron: Trouwregister Oostermeer-Eestrum 1700. Vermelding huwelijk 25-2-1700. (DTB 715)

 

Kinderen:

1. Geert, gedoopt 16-07-1702 Oostermeer-Eestrum

2. Geert, gedoopt 21-10-1703 Oostermeer-Eestrum

3. Jan, gedoopt 05-01-1706 Oostermeer-Eestrum, overleden na 1776. Schuitevoerder te Rottevalle. Huwt in 1729 te Rottevalle Jantsen Jans, geb. ca 1706. Kinderen: (4?) Jan, Sieds, Sentje, Geert. Doopt zijn kinderen niet.

4. Gerben, gedoopt 03-01-1708 Oostermeer-Eestrum. Belijdenis 24-01-1734. Gerben werkt als schipper te Rottevalle. Hij huwt Grietje Halbes te Rottevalle op 25-03-1731.

Kinderen: Antje ged. 2-5-1734, Sinsen ged. 15-4-1736, Auckien ged. 27-4-1738, Ymkjen ged. 1-5-1740, Trijntje ged. 6-4-1744, Vroukjen ged. 6-4-1744, Halbe ged. 12-3-1747, Liebbe ged. 12-3-1747, Trijntje ged. 8-11-1750, Froukjen ged. 31-12-1752, Froukjen ged. 12-6-1757. Allen te Rottevalle. Bron: Marius Sietses.

5. Benedictus, (of Dictus) gedoopt 20-02-1711 Oostermeer-Eestrum

6. Sikke, gedoopt 04-12-1712 Oostermeer-Eestrum

Bovenstaande kinderen zijn gedoopt bij de Herv.Gemeente (DTB 714)

Als zevende kind:

7. Dirk, geboren ca. 1713 te Oostermeer-Eestrum.

 

De precieze datum van geboorte of doop van Dirk is niet bekend. De vraag of Dirk een lid van dit gezin is, wordt door een geschreven akte beantwoord, klik daarvoor op de volgende regel:

 

Een bewijs voor de verwantschap tussen  Dirk en Geert, Jan en Dictus wordt geleverd door een gedeelte uit de hypotheekakte van 1679 uit Smallingerland.

 

 

1713 Dirk Sydses

 

Dirk Sydses (of als gestandaardiseerde naam: Dirk Siedses) zoon van Sydse Sikkes, geboren in 1713 in Oostermeer (Friesland), overleden in 1771 te Rottevalle, van beroep veenboer, schuitevoerder en later koopman, huwt 22-09-1743 te Rottevalle met Auckjen Feitses (of als gestandaardiseerde naam Aukje Feitses) Bron: Herv. Gemeente DTB  630 ( 1724-1811) Aukje Feitses werd geboren te Rottevalle in 1718, dochter van Feitse Roelofs en Pijtje Brands, gehuwd in Drachten op 01-11-1716. Bron: Herv. Gemeente DTB  624.

We lezen in één van de Hypotheekboeken van Smallingerland:

Op 17-4-1760 kopen Durk en Aukien voor 1200 gulden "Huysingen en schuuren gelegen bij het Rottevalster Verlaat".  Waar ligt het “Verlaat” in Rottevalle? zie kaart uit 1718

 

Hoe ziet Rottevalle eruit in 2007? Welke historische plaatsen zijn er nog te vinden?

 

Kinderen van Dirk Sydses en Aukje Feitses:

De hierboven genoemde Dirk Sydses laat op 1 februari 1752 vier kinderen dopen bij de Herv. Gemeente te St. Jacobiparochie. We lezen in dit doopregister:

1. Sieds Dirks, oud 7 jaar en 2 maanden. (Sieds is dus geboren in december 1744)

2. Pijtje Dirks, oud 4 jaar en 3 ½  maand. (Pijtje is dus geboren: half oktober 1747)

3. Feijtze Dirks, oud 2 jaar en 5 maanden. (Feijtze is dus geboren ca. 1 september 1749)

4. Sintje Dirks, oud ¾ jaar. (Sintje is dus geboren ca. mei 1751)

 Andere kinderen die worden vermeld:

5. Geert of Geertje, gedoopt 18 maart 1753

6. Mayke, gedoopt te Rottevalle 02-05-1756. De dopeling is ca. 4 weken oud.

 

N.B.

-  Bovenstaande vijf kinderen zijn allen te vinden in: DTB 122

-  Mogelijk hadden Dirk Sydses en Auckjen Feitses meer kinderen.

-  Of behalve Sietse en Fytse nog meer kinderen omstreeks 1780 naar Enkhuizen zijn

vertrokken, is niet bekend.

 

Meer informatie over Dirk Sydses

1746 Sietse Dirksz

 

Sietse (Sieds) Dirksz, zoon van Dirk Sydses, geboren Rottevalle in dec. 1746. (Een andere bron noemt 1744), overleden Enkhuizen 27-12-1793 aan de galkoorts, schuitevoerder, huwt Enkhuizen 23-09-1781 met Maike (Marijke) Riemers. Haar voorouders.

Maike werd gedoopt 30-12-1749 te Woudsend (Friesland), overleden Enkhuizen 01-07-1829, dochter van Riemer Sjoerdts en Boukje Elbers (Tjittes), eerder gehuwd met Hidde Hiddes Postma op 13-11-1774 te Sneek, overleden voor 1780. Uit dit huwelijk is in elk geval een dochter geboren in 1775, Baukien Hiddes Postma, die op 11-11-1812 te Sneek voor de tweede keer huwde met Koert Ohlson, een weduwnaar van 43 jaar. Haar halfbroer Bauke Sietses was getuige.

 

Sietse Dirksz is in de voetsporen van zijn vader verder gegaan en hij is het, die zich, vermoedelijk met enkele gezinsleden, in 1780 in Enkhuizen gevestigd heeft, waarbij in elk geval ook zijn moeder meegekomen is. De oorzaak van deze verhuizing zou gevonden kunnen worden in het minder worden van de verveningen in Oostelijk Friesland en het opkomen van de verveningen in Groningen en Drente.

 

De vestiging van Sietse Dirksz in Enkhuizen wordt vermeld in het Poorterboek, waarin staat dat hij op 24-11-1780 een tijdelijke vestigingsvergunning krijgt voor een jaar. In 1781 en 1782 is deze vergunning voor een jaar verlengd.

Meer informatie over het Poorterboek.

 

Kinderen:

1. Dirk, gedoopt Enkhuizen 17-10-1783

2. Riemer, gedoopt Enkhuizen 08-07-1785. Huwt Antje Simons Boon 19 feb 1814 in Texel, Noord-Holland.

3. Aukje, (Ouke) gedoopt Enkhuizen 08-07-1785, overleden 5-4-1868 te Enkhuizen.

Huwt te Andijk 17-05-1807 met Jacob Mantel.

5. Auke, gedoopt Enkhuizen 18-5-1791.

4. Bouke, gedoopt Enkhuizen 30-12-1787. Bouke, van beroep zaagmolenaarsknecht, heeft zich later -waarschijnlijk toen iedereen in 1811 een vaste achternaam moest kiezen- Bouke (Bauke) de Vries genoemd. Uit zijn huwelijk met Pietertje Ham is een tak De Vries voortgekomen.

 

Vanaf 1811 wordt een achternaam, in ons geval ‘Sietses’, verplicht

 

Wat is de herkomst van deze naam ‘Sietses’ ?

1783 Dirk Sietses

 

Dirk Sietses, zoon van Sietse (Sieds) Dirksz, gedoopt Enkhuizen 17-10-1783, overleden Enkhuizen 25-11-1857, visser, huwt Enkhuizen 17-05-1807 Trijntje Goos, gedoopt Enkhuizen 25-05-1787, overleden Enkhuizen 11-05-1844, dochter van Frederik Goos en Freekje Jans Langendijk, zie haar verdere voorouders.

Kinderen:

1. Frederik, geboren Enkhuizen 16-08-1810, overleden Enkhuizen 01-12-1817.

2. Marretje, geboren Enkhuizen 02-11-1811, overleden Medemblik 09-03-1848, huwt Medemblik 21-05-1837 Jan Soer.

3. Sietse Dirks, geboren Enkhuizen 12-03-1813.

4. Freekje geboren Enkhuizen 15-04-1815, overleden Enkhuizen 08-10-1816.

5. Jacob Dirks, geboren Enkhuizen 11-03-1817.

6. Frederik, geboren Enkhuizen 06-12-1818, overleden Enkhuizen 26-10-1827.

7. Freekje, geboren Enkhuizen 31-07-1821, overleden Enkhuizen 12-01-1826.

8. Dirk, geboren Enkhuizen 20-11-1823, overleden Enkhuizen 19-03-1847.

9. Freekje, geboren Enkhuizen 30-04-1826, overleden Enkhuizen 11-03-1849.

10. Frederik, geboren Enkhuizen 04-12-1829, overleden Enkhuizen 29-04-1830.

11. Frederik, geboren Enkhuizen 10-04-1831. Hij werd voorouder van een groot nageslacht.

 

Voor meer informatie over de tijd dat veel kinderen op jonge leeftijd overleden, zoals bij Dirk en Trijntje: Klik op kindersterfte

1813 Sietse Dirks

 

Sietse Dirks, zoon van Dirk Sietses, is geboren Enkhuizen 12-03-1813, overleden Enkhuizen 17-09-1855, tuinier, huwt Enkhuizen 01-10-1837 met Elisabeth Muis, geboren Enkhuizen 22-11-1812, overleden Enkhuizen 13-08-1867, dochter van Pieter Muis en Vrouwtje Roozendaal.

Kinderen:

1. Dirk geboren Enkhuizen 27-02-1838.

2. Vrouwtje geboren Enkhuizen 09-11-1840, overleden Enkhuizen 25-05-1882, huwt Enkhuizen 26-11-1862 Jan Bakker.

3. Trijntje geboren Enkhuizen 03-04-1844, overleden Enkhuizen 22-09-1863.

4. Impje geboren Enkhuizen 06-11-1847, overleden Enkhuizen 23-04-1850.

5. Jacob geboren Enkhuizen 19-05-1852, overleden Enkhuizen 19-03-1864.

 

N.B. Uit de papieren van de commissie werkverschaffing in Enkhuizen 1843-1851 komt Dirk voor op de "Lijst van personen die thans bij het droogmaken van de St. Pietershaven werkzaam zijn"

1838 Dirk Sietses

Dirk Sietses, zoon van Sietse Dirksz, geboren Enkhuizen 27-02-1838, overleden 28-04-1915, koopman, huwt Enkhuizen 29-12-1864 met Aaltje Willems, geboren Enkhuizen 06-09-1845, overleden Enkhuizen 03-05-1921, dochter van Harmanus Willems, arbeider, en Maria Slok.

Kinderen:

1. Elisabeth geboren Enkhuizen 03-03-1867, overleden Enkhuizen 05-05-1916, huwt Enkhuizen 19-06-1890 Oene Tuin.

2. Harme geboren Enkhuizen 30-11-1870, overleden Enkhuizen 09-08-1871.

3. Sietse Dirk geboren Enkhuizen 12-02-1873, overleden Rotterdam 28-04-1915, ongehuwd.

4. Maria geboren Enkhuizen 07-09-1877, overleden Enkhuizen 09-04-1878.

5. Maria, foto op oudere leeftijd, geboren Enkhuizen 14-01-1879, overleden Enkhuizen 24-05-1955, huwt Enkhuizen 12-11-1903 Pieter Fijma, geboren Enkhuizen 24-11-1877, overleden Enkhuizen 26-10-1919.

6. Frederik geboren Enkhuizen 09-01-1883.

7. Aaltje geboren Enkhuizen 09-01-1883, overleden Enkhuizen 28-07-1944, huwt Enkhuizen 18-05-1905 Hendrik Jan Mens.

1883 Frederik Sietses

 

Frederik Sietses, zoon van Dirk Sietses, foto, is geboren Enkhuizen 09-01-1883, overleden Alkmaar 15 -08-1941, koperslager / loodgieter, huwt  Enkhuizen 15-03-1906 met Grietje Smit, geboren Enkhuizen 07-08-1884, overleden Enkhuizen 21-01-1929, dochter van Hendrik Smit en Cornelia Mastenmaker

Ze woonden aan het Apespel, een zijstraatje van de Bleiswijkstraat te Enkhuizen.

Op een uitvergroting van deze foto zie je Grietje Smit staan, gebogen over een hekje.

Zie ook: ”hun” huis in 2017

Frederik huwt een tweede keer te Enkhuizen met Jannetje Boom, geboren Weesp 14-06-1885. Scheiding Enkhuizen 31-10-1933

Kinderen van Frederik en Grietje:

1. Dirk geboren Enkhuizen 11-07-1906, overleden Enkhuizen 17-03-1913.

2. Hendrik geboren Enkhuizen 12-05-1908.

3. Sietse Dirk geboren Enkhuizen 07-10-1910.

4. Dirk geboren Enkhuizen 28-01-1914.

5. Cornelia geboren Enkhuizen 09-11-1915, overleden Enkhuizen 10-3-1947, huwt Enkhuizen 19-9-1944 Sieuwert Frankfort.

6. Frederik geboren Enkhuizen 14-11-1917, overleden Enkhuizen 21-02-1919.

1914 Dirk Sietses

 

 

Dirk Sietses, foto 1938, zoon van Frederik Sietses en Grietje Smit, geboren Enkhuizen 27-01-1914, overleden Andijk 04-04-1985, ondernemer loodgie­tersbedrijf, foto van dit bedrijf in 1964, commandant (foto) vrijwillige brandweer, één van zijn legenarische uitspraken, huwt Enkhuizen 04-07-1940 met Emelia Roosendaal, geboren Enkhuizen 22-06-1920, overleden Andijk 03-03-2004, dochter van Ber­nardus Roosendaal en Maartje Keesman.

Foto Dirk en Emelia verloofd 1938

Foto van het gezin 1953

Foto van het gezin 1958

Foto Dirk en Emelia 1980 bij 40-jarig huwelijk

Groepsfoto Dirk en Emelia 12,5 jarig huwelijk (1953)

Kinderen van Dirk en Emelia:

1. Frederik Dirk (Frits) geboren 19-08-1942 te Andijk

2. Bernard Martinus (Bernard) geboren 21-02-1945 te Andijk

3. Emelia Cornelia (Lia) geboren 09-12-1947 te Andijk

4. Hendrik Cornelis (Henk) geboren 04-07-1953 te Enkhuizen

5. Marion Margriet (Marion) geboren 01-09-1955 te Enkhuizen