Tekst Geboorte-acte Trijntje Bosma, geboren 3 oktober 1908:

 

Den vijfden October negentienhonderd-en-acht, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oldekerk, Geeuwke Jacobs Bosma, oud tweeŽendertig Jaren, van beroep landbouwer, wonende te Oldekerk, die aangifte deed dat den derden October dezes jaars, des namiddags te tien uur, te Oldekerk een kind is geboren van het vrouwelijken geslacht, aan hetwelk de voornaam Trijntje gegeven zal worden; van welk kind bevallen is Reertdina Steenhuis, zonder beroep, echtgenoote van Geeuwke Jacobs Bosma voornoemd, beider wonende de Oldekerk.

Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Derk Bakker, oud vijfŽnzestig jaren, van beroep kastelein, wonende te Niekerk, en van Frans Wilde, oud vierŽntwintig, van beroep ambtenaar ter declaratie, wonende te Niekerk.

Hiervan heb ik deze akte opgemaakt, en na voorlezing met den comparanten Ė en getuigen geteekend.

G.J. Bosma

D. Bakker

F. Wilde

H. (?) Bakker