HET OVERLIJDEN VAN TRIJNTJE EPPES DOORNBOS

 

Na 3 jaar weduwe te zijn geweest, trad ze voor de tweede maal in den echt met J.M. Oosterhuis, waarmee ze 5 jaren, 2 maanden en 6 dagen verbonden is geweest, gelijk blijkt uit het volgende sterfbericht:

 

Heden overleed op het onverwachts, na een ongesteldheid van 10 uren, in den ouderdom van 45 jaren, mijn hartelijke geliefde echtgenoote

 

TRIJNTJE EPPES DOORNBOS,

 

na een genoeglijke echtvereeninging van 5 jaren, 2 maanden en 6 dagen, mij nalatende 11 kinderen, waarvan 6 uit haar vorig en 2 uit mijn vorig huwelijk gesproten zijn.

Zoo dierbaar mij haar leven was, hetwelk in al haar betrekkingen voorbeeldig, en door de Genade des Heeren onze God was toegewijd, zoo gevoelig

treft mij deze slag. Het welbehagen van onzen getrouwen Verbonds God en de vaste hoop van haar zalig henengaan, verzachten mijn droefheid.

J.M. OOSTERHUIS.

 

Zandeweer, den 16 Februari 1856