Het huwelijk met

HARM EVERTS STEENHUIS

 

Ten tijde der afscheiding was de schrijfster van “Een bladzijde uit het leven van Trijntje Eppes Doornbos”, die in den jare 1811 is geboren, nog maar 24 jaren oud, vier jaren later, dus op 28 jarigen leeftijd, trad zij in het huwelijk met HARM EVERTS STEENHUIS. Ze leefden 8 jaren door den echtelijken band vereenigd, in welken tijd hun 7 kinderen werden geschonken.

 

Den 24 April 1847overleed te Zandeweer de echtgenoot der vrome Christin. Nu stond ze met 7 kinderen in het sterfhuis en hoe smartelijk de geslagen wonde reeds was, twee dagen na het sterven van man en zorg­dragende vader, overleed ook nog heur jongste kind, een ventje van 8 weken. Dat dierbare pandje stierf in haar armen, doch hoe diep de scheur haars harten ook mocht zijn, zij werd meer dan volgegoten met de heiligste balsem van de Verbondsgod. Ze was verheugd dat ze zaad den Heere had gekweekt, en met het lijkje op de armen, riep ze het Job na: “de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd”.

Hoe droevig somber ook de sterfkamer was, waar één kist de lijken van vader en kind bergde, toch was het hart der weduwe gesterkt door de “Man” der weduwen, den Vader der weezen. Zij mocht vastelijk geloven, dat haar echtgenoot en kind juichten voor den Troon des Lams.

Het vaste vertrouwen in het zalig einde van haar man drukte ze uit in het volgende sterfbericht:

 

De lang gevreesde slag heeft mij eindelijk getroffen.

Heden overleed na een langdurige sukkeling van 2½   jaar, mijn dierbare echtgenoot

 

HARM EVERTS STEENHUIS,

 

landbouwer en ouderling van de Chr. Ger. gemeente te Zandeweer, in den ouderdom van bijna 44 jaren, waarvan ik bijna 8 jaren met hem in gemoedelijken echt mogte doorbrengen, mij nalatende 7 kinderen, die hun groot verlies nog niet beseffen.

Zacht en kalm was zijn uiteinde , met een vast geloofsvertrouwen op God in Christus is hij de eeuwigheid tegemoet gegaan; zwaar treft mij dit verlies, maar het oog des geloofs op hem, die beloofd heeft een vader te wezen en een man der weduwen te willen zijn en in het ondersteunend genade wensch ik stil te zijn en te berusten in den wil des Heeren.

 

Zandeweer, 24 April 1847

TRIJNTJE EPPES DOORNBOS

Wedw. H.E. Steenhuis.