gene-

ratie

 

 

 

Via zoon of

dochter

 

 

 

geb.

jaar

 

OVERZICHT

 

Voorouders Meyske Hommes Wigboldus

 

XIII

stambetovergroot-

ouders

zoon

1538

1.Hommo Poppens & Moeder Jansens Poppes

 

 

XII

stamovergrootouders

zoon

1567

2.Wigbold Hommes & Assa Eltekens Eltyens

 

 

XI

stamgrootouders

 

zoon

1614

3.Poppo Wibbes Wigboldus & Syben Eppes

 

 

X

stamouders

 

zoon

1640

4.Hommeri Popken Wigboldius & Seiblecke Harmens

 

 

IX

oudbetovergroot-

ouders

 

dochter

1676

5.Meyske Hommes Wigboldus & Jelmer Ewes Dorenbusch

VIII

oudovergrootouders

 

zoon

1704

6.Jan Jelmer Dorenbosch & Duirke Jans Venhuizen

 

Zie verder website voorouders Trijntje Doornbos

 

 

N.B. De namen hieronder in het rood zijn rechtstreekse voorouders van Meyske Hommes Wigboldus

 

 

1. Hommo Poppens, geboren 3 nov. 1538 te Oostwold, overleden 30 juni 1598.

Huwt Moeder Jansens Poppes, geboren ca. 1542 te Oostwold, overleden voor 16 juni 1603.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Wigbold Hommes, 1567-1638. Zie verder 2.

2. Remcke Hommes, geboren voor 1570 te Oostwold overleden voor 1633. Remcke is getrouwd 21 juni 1601 Midwolda met Eppo Ebeles, landbouwer en carspelman te Oestewold, geboren ca. 1564 te Zuidbroek, gedoopt 23 maart 1604 te Midwolda, overleden voor 1637. Zoon van Ebele Edsekens, geboren in 1540 te Meeden, overleden na 1 augustus 1596 te Zuidbroek. Beroep: kerkvoogd te Zuidbroek en landbouwer. Op 1 augustus 1596 is hij aanwezig bij de eerste viering van het heilig avondmaal te Zuidbroek, en Wya Eppens, geboren ca. 1537 te Zuidbroek overleden 22 september 1582 te Meeden.

Notities bij Hommo Poppens

Landbouwer en Kerkvoogd o.a. 1583 (Gevolmachtigde en kerkvoogd van Oostwold. Landbouwer en landeigenaar. Hij wordt al in1564 genoemd als huurder van land van de kerk te Midwolda. Op 29 december 1564 en 21 september 1565 betaalt deze kerkhem voor geleverd riet. Hij behoort tot de hoogstaangeslagenen in het Oldambt in 1571. In 1571 wordt hij als wonende teOostwold vermeld. Voor dit dorp komt hij als volmacht voor op 11 juni 1579, terwijl hij op 3 januari 1583 als kerkvoogddaar voorkomt. Op 14 januari 1575 wordt hij vermeld als voormond over Gherrydt Janssens kinderen. Op 26 maart 1576procedeert hij met Tyacko Wypckens over land. Op 3 november 1585 wordt hij aangewezen als compromisman (in plaats vaneen naamloze overledene) aan de zijde van Ipo Poppens in diens geschil met zijn zwager Hayo Tyapckens. Hij was deReformatie waarschijnlijk al vůůr 1594 toegedaan; zijn zoon Wigbold studeerde 1593 te Heidelberg (en nam later deel aande synode van Dordrecht). Toen Midwolda overging naar de reformatie, ging de pastoor niet mee en ontstond er dus eenvacature. De positie bleef vacant totdat Wigbold was afgestudeerd en de functie ging vervullen, er werd gesuggereerd datHommo eerdere benoemingen had tegengewerkt om zijn zoon aan deze positie te helpen. Hommo en zijn vrouw namen deel aande eerste viering van het Heilig Avondmaal te Midwolda op 1 augustus 1596. In Midwolda heersten sterke Staatse resp.Calvinistische sympathieŽn. Hij is nog in leven op 15 januari 1598 en overleed vůůr 30 juni 1598.Waarschijnlijk is hijook na 1583 kerkvoogd van Oostwold geweest dan wel werd hij meteen na de Reductie van de stad Groningen (zomer 1594)weer kerkvoogd. Als zodanig komt hij voor op 20 maart 1595. Op 11 juli 1599 geeft ds. Wigboldus Homeri, predikant vanhet naburige Midwolda, voor zijn overleden vader Hommo Poppens, kerkvoogd te Oostwold, de rekening over de jaren 1595/8over.)

 

Hommo behoorde in 1571 tot de hoogst aangslagenen in het Oldambt.

 

terug naar overzicht

 

2. Wigbold Hommes, zoon van 1, geboren ca. 1567 (1572?) te Oostwold, overleden 19 februari 1638 te Midwolda. Beroep: predikant te Midwolda, afgevaardigde van Stad en Ommelanden naar de Synode van Dordrecht. Student theologie in Heidelberg (1593) en predikant te Meeden (1597-1601) en te Midwolda.

 

Wibbo was de eerste predikant van Meeden na de Reductie van 1594. In 1601 vertrok hij naar de prachtige kerk van Midwolda. Wibbo nam deel aan de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619, als opvolger van de Noordbroekster De Lolingsus. Hij was mede-ondertekenaar van De Vijf Artikelen tegen de Remonstranten.

 

Huwt voor 17 september 1597 met Assa Eltekens Eltyens, geboren ca. 1574 te Midwolda overleden na 1637 te Midwolda, dochter van Elteko Eltekens geboren ca. 1525 overleden voor 1582, beroep: landbouwer en (gehuwd ca. 1557 te Midwolda) met Hindriks geboren ca. 1536 te Midwolda.

 

Kinderen uit het huwelijk:

1. Hommo Wigboldi, geboren 1601 te Meeden, overleden (aan de pest) 1666 te Meeden, student te Leiden (1623-1625), pastor te Midwolde (?) en predikant te Meeden. (1626-1666). Huwt di 22 juni 1627 te Westerlee met Baewe Sijbles, geb. 1606 overleden in 1666, dochter van Sybel Reyndts en Weye Ritzes.

2. Ydechien Wigboldi, geboren in 1605, Huwt I. ma 19 nov (okt?) te Midwolda met Petrus Hoorn, geboren in 1602, overleden 14 juni 1649 te Emden, predikant wonende te Midwolda en te Winschoten. Huwt II. 22 sptember 1665 te Groningen met Joan Franciscus Meyvardt, geboren in ca. 1601 te Meeden, zoon van Franciscus Meyvardt (hoogleraar in de filosophie)

3. Teetie (Sybeltien)Wibbes Wigboldi, geboren in ca. 1611, overleden 23 jan 1635. Huwt ca. 1632 met Meecko Luppens, overleden na 29 maart 1659, beroep: kerkvoogd te Meeden, zoon van Luppo Meeckens (1569-1642, beroep: landgebruiker te Midwolda, diaken te Winschoten, provisor van het gasthuis te Winschoten) en (huwdatum: 26 juni 1603) Theeda Aelrichs (1573-1620) dochter van Aeldrick Wyarths (1520-?) en Bawe NN (1532-?)

4. PoppoWibbes Wigboldi, geborenca.1614 te Midwolda, overleden na 29 augustus 1673, beroep: landbouwer te Meeden en Winschoterzuiderveen, kerkvoogd te Oostwold Huwt 11 dec. 1632 te Meeden met Syben Eppes, geboren in ca. 1609 te Meeden overleden na 1 mei 1668.

Zie verder 3.

5. Eltio Wibbes Wigboldi, geb. ca. 1605 overleden okt. 1631 te Midwolda, gehuwd met Wypcke Tayckens (1590- <1644)

6. Hillechien Wigboldi, geb. ca.1623 te Midwolda, gehuwd met Remet Ubben te Emden(1623-?)

Moeder Wigboldi, geb. te Midwolda ca. 1600? Huwt za. 25 april 1620 te Midwolda met Claes Aijelts wonende te Finsterwolde, beroep: convooimeester, zoon van Ayelt Reints en Liefke Claessen.

Bawe Wigboldi, geb. ca.1623te Midwolda, gehuwd met Luppe Tammens, geboren in ca. 1605

7. Moeder Wigboldi, geboren te Midwolda, gehuwd 25 april 1620 te Midwolda met Claes Ayelts

8. Bawe Wigboldi, geboren ca. 1623 te Midwolda, gehuwd met Lupp Tammens geboren ca. 1605.

 

Notities bij Wigbold Hommes

Gedoopt als Wibbo Hommes en zo noemde hij zich aanvankelijk ook. Hij gebruikte een zegel, waarop de patroon-heilige uitde Rooms-Katholieke tijd van de kerk te Midwolda. Studeerde te Heidelberg (1593) en teFraneker (1595). Als "WigboldusHomeri Groningensis" werd hij op 14april 1593 te Heidelberg als theologisch student ingeschreven. De 11e juli 1593 werdhem een beurs toegekend van het Collegium Casimirianum. Op 24 juni 1595 werd hij ingeschreven als student te Franeker.Hij moet er toen al geruime tijd zijn geweest want al op 15 november 1594 werd hij daar met attestatie van elders alsstudent-lidmaat ingeschreven. In mei 1596 wordt hij als predikant te Midwolda beroepen. Was afgevaardigde van Stad enOmmelanden naar de Generale Synode te Dordrecht december 1618 - april 1619. "........verschillende pastoors weigeren metde Reformatie mee te gaan. Belangrijke kerken als Noordbroek, Zuidbroek, Termunten, Eexta en Midwolda (Old.), moetenomzien naar predikanten. Eenmerkwaardig beeld daarbij levert Midwolda. In 1596 komt daar WigboldusHomeri, de stamvadervan het geslacht Wigboldus. Hij was afkomstig uit het naburige Oostwold en studeerde te Heidelberg en Franeker. Zijnfamilie had te Midwolda bezittingen en invloed. Zonder twijfel heeft zijde gemeente gewezen op de jonge student engedaan weten te krijgen dat de vacature enige tijd onvervuld bleef; de predikant uit Oostwold nam de dienst waar. Dateerst bijna twee jaren na de politieke overgang de kerk van de hoofdplaats van het Oldambt een predikant kreeg, kanonmogelijk geweten worden aan financiŽle belemmeringen; de kerk was rijk. Overigens treft ons uit latere jaren nog eenmerkwaardig bericht over deze Homeri. Wanneer hij, dan bejaard, in 1638 een adjunct krijgt, moeten beide zich zuiverenvan de beschuldiging dat Homeri alleen dan een adjunct zou accepteren indien deze bereid was met zijn dochter tetrouwen. Uiteraard wijzen beide de beschuldiging van de hand, hetgeen niet wegneemt dat Petrus Hoorn wel degelijkHomeri's schoonzoon werd of reeds was (de huwelijksdatum is niet bekend)."Hij was waarschijnlijk een van de rijkstepredikanten in die tijd.

 

terug naar overzicht

 

 

3. PoppoWibbes Wigboldi, zoon van 2, geborenca.1614 te Midwolda, overleden na 29 augustus 1673. Beroep: landbouwer te Meeden en Winschoterzuiderveen, kerkvoogd te Oostwold

 

Huwt 11 dec. 1632 te Meeden met Syben Eppes, geboren in ca. 1609 te Meeden overleden na 1 mei 1668, dochter van Eppo Elties, geboren in 1584 te Oostwold overleden 18 dec. 1614, beroep: kerkvoogd te Meeden, en (huwt op 20 nov. 1604) Meyske Edzens Edzarts, geb. ca. 1580 te Meeden overleden 22 okt. 1652 te Meeden.(grafzerk bij NH kerk te Meeden. Meyske huwt tweede keer ca. 19 maart 1619 te Meeden met Tyarck Tyarrcks, geb. te Winschoten-Oosteinde, overleden 8 dec. 1647, beroep: kerkvoogd te Winschoten.

 

Kinderen van Meyske Edzens en Eppo Elties, ouders van Syben Eppes:

1.Eltio Eppens, overleden na 16 nov. 1663, Beroep: Zijlvest te Eexa, huwt ca. 9 juni 1637 Syben Frericks

2.Syben Eppens, geb. ca. 1609 te Meeden overleden na 1 mei 1668, huwt ca. 11 dec. Poppo Wibbes Wigboldi

3.Thede Eppens, geb. ca. 1611, Huwt I. 23 sept. 1640 te Winschoten met Ubbo Memmens Wypckens, Huwt II. 11 sept. 1647 te Winschoten met Epko Nantkens

4.Baewe Eppens,geb. ca. 1605, HuwtI za. 14 april 1635 te Meeden met Udo Menses, geboren ca. 1600, zoon van Menthzo Udens (1570-1627) en Yde Jans. Huwt II. Met zat. 5 juni 1649 te Meeden met Tiaerd Ubbes.

5.Hindrick Eppes, geb.ca. 1615

 

Ouders van Eppo: Elteke Eppens 1529-na1578, beroep Landgebruiker te Meeden en Syben Menses (1529/1550? -?).

 

Ouders van Meyske: Edzo Doedens, geb. rond 1545 overleden 1618 overleden voor 22 jan 1618,huwt met Frouwcke Aijssens, geb. ca. 1550. kinderen: Meyske, Haycke, Doedo.

 

 

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Wogbolt Poppens, geboren ca.1633

2. Eltio Poppens, geboren ca 1636

3. Hommeri Popkens Wigboldus, 1640-1713. Zie verder 4.

4. Wigbolt Wiogboldus, geboren ca.1642

5. Eltjo Wigboldus, geboren ca.1644 te Meeden

 

terug naar overzicht

 

 

4. Hommeri Popkens Wigboldius,

Zoon van 3, geboren ca. 1640 te Winschoten, overleden 12 augustus 1713 te Westeremden, begraven in het koor van de kerk te Westeremden (grafsteen met wapen), beroep: kerkvoogd en ouderling te Westeremden

Huwt op 15 november 1663 te Westeremden met Seibelcke Harmens, gedoopt 8 november 1635 te Westeremden overleden ca. 11 maart 1677 te Westeremden. Dochter van Harmen Thomas, geb ca. 1600 overleden 10 febr. 1660, beroep: landbouwer op het Voorwerk te Westeremden, schepper en zijlvest is gehuwd op 25 aug. 1625 met Icke Hittiens, geb ca. 1600 te Scheemda overleden 25 sep. 1678 te Westeremden.

 

Seibelcke was eerder gehuwd op 8 nov. 1658te Westeremden met Tamme Gerrits, overleden in 1661. Uit dit huwelijk kinderen: Gerrit Tammes Gerrits, landbouwer op het Gartshuizer Voorwerk, 1658 en Harm Tammes Gerrits 1660-1727.

Broers en zussen van Sibbelcke zijn: Alste Harmens 1630-1633; Alste Harmens 1633-1652; Martien Harmens 1638-1638; Menje Harmens 1642-1643.

 

 

Kinderen uit het huwelijk van Hommeri en Seibelcke:

1. Wigboldus Wigboldus, gedoopt 31 juli 1664 te Westeremden

2. Meyske Hommes Wigboldus, geb. in ca.1676. Zie verder 5.

3. Hijcktjen Wigboldus, 1669

4. Eltje Hommes Wigboldus, 1671-1758

5. Sibenje Wigboldus, 1673-

 

 

 

Notities bij HommeriPopkens Wigboldus

 

In de kerk van Westeremden ligt de grafsteen(met wapen in het koor van de kerk)

met de volgende tekst:

Anno 1713 de 12 augustus dňersame Hommeri Popkens Wigboldus kerkvoogd en ouderling tot Westeremden int 74 jaar zijns ouderdom heerlijk in de Here ontslapen verwachtende met alle ware gelovigen een zalige opstanding ten eeuwigen leven doorlezum Christum.

Hommo is getrouwd op donderdag 15 november 1663 te Westeremden met

 

In het Westeremden proclamatieboek: den 15 novem 1663 zijn nae kerckenordeninge gecopuleerd Hommo Wigboldi van Winschoot ende Sibelcke Harrems op Westerembden Voorwerck.

Zij boerden tot 1716 op Westermbden Voorwerk, als provincie-meyers, zoals de grootouders van Sibbelke ook al deden.

 

terug naar overzicht

 

 

5. Meyske Hommes Wigboldus, geboren 1673 in Westerembden.

Dochter van 4. Huwt I. 22 april 1703 te Uithuizen met Jelmer Ewes Dorenbusch geb. ca. 1675 te ít Zandt, overleden 15 mei 1723 te Stedum. Beroep: eigenerfde tot Stedum op Eusamaheert (35 grazen) vanaf 1716. Notitie bij overlijden van Jelmer Eeuwes: Zijn grafzerk ligt in de doorloop van de berm naar de kerk. Hij zou afkomstig zijn van Westerembder Voorwerk
Zoon van Johan Cornelisch Dorenbusch, geboren te Thesinge beroep: landgebruiker Ďt Zandt en (gehuwd in 1665) Bouwien Jelmers, geb. ca. 1647.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Jan Jelmers Dorenbusch, gedoopt 13 juni 1704 te Westeremden overleden 10 feb. 1752 te Stedum, beroep: landbouwer te Stedum.Zie verder 6.

2. Homme Dorenbusch, gedoopt 14 oktober 1708

 

Meiske was eerder gehuwd ca. 1697 te Westeremden met Jan Broeils, geboren te Westeremden, overleden voor 3 december 1699.

Uit dit huwelijk:

1. Sybelke Broeils, geboren 27 maart 1698

2. Jannes Broeils, geboren 11 februari 1700 te Westeremden

 

 

Notitie bij Jelmer Ewes Dorenbusch

 

Jelmer krijgt op 2 juni 1700 attestatie naar Westeremden en vertrekt in 1710 naar Stedum.

Anno 1723: den 25 maius, is de eersame Jelmer Eeuwes Doorenbus, in zin leven eigenarfde tot Stedum, in het 58ste jaarzins ouderdoms Christelick in den Heere gerust en leit alhier begraven, verwagende door Godts genade met alle ware gelovigen een zalige opstanding door Jesum Christum.

Wapen: Op een terras een boom, vergezeld in het schudhoofd van zes klaverbladen, rechts en links drie.

Vraegt emant wie hier rust onder dese stien / het is een litmaat uit Stedums gemeinte een / nu was Gods wil, dat hy in zyn oude jaren / met het bruilofslam moste paaren / hy is gegaan tot beeter staat van vrinden / daar hy u verwagt en hoopt tívinden / in zijn Goodes heiligdom int nieu Jerusalem / int lusthuis van den Heer, ent waare Bethlehem.

 

terug naar overzicht

 

 

6. Jan Jelmers Dorenbosch

zoon van 5, gedoopt vrijdag 13juni 1704 te Westeremden (Stedum), overleden donderdag 10 februari 1752 te Stedum, beroep: landbouwer te Stedum.

Huwtzondag 9 juli 1730 te Stedum met Duirkje Jans Venhuizen, gedoopt op zondag 8 september 1709 te Stedum, overleden vrijdag 24 september 1756 te Stedum