Het schenken van de kronen

 

            “Westerwijtwerd den den 29 Oct:

 

Door den heer G.H.E. Steenhuis, veeneigenaar, wonende te Bedum, vroeger hier woonachtig, zijn aan de hervormde kerk vereerd, twee prachtige kroonen, ieder met twaalf lampen, naar genoegen geleverd door den heer L. Hulster, terwijl aan de armen een legaat werd gemaakt, zijnde de interesten van eene hoofdsom groot duizend gulden, ter herinnering aan de dag waarop het huwelijk van genoemde G.H.E. Steenhuis met wijlen zijne vrouw Jantje Arends Kooi voor vijftig jaar in de kerk alhier is ingezegend.

Vroeger is reeds door hem geschonken aan diezelfde gemeente een zilveren doopbekken.

Onder gepaste aanspraken en gezang werden deze kroonen overgedragen, aangenomen en als het ware ingewijd. Toonde de jubilaris door deze geschenken zijne genegenheid aan de hervormde gemeente en de armen te Westerwijtwerd, ook toonden de gemeenteleden door algemene, eenvoudige en nette versiering, dat zij de giften wel degelijk op prijs stelden, terwijl onder gepaste vrolijkheid die herinneringsdag door familie en vrienden van den jubilaris en door kerkvoogden, notabelen, diaken, kerkeraad, armen en andere genoodigden met opgewektheid werd gevierd”

 

Bron:  Provinciale Groninger Courant van donderdag 04-11-1875