Enkhuizer geslacht Sietses

 

Overzicht

 

Eerste generaties

 

A, B, I en II zijn de Friese voorouders

De generaties daarna hebben hun wortels in Enkhuizen

 

A

1640/1650

Sikke Nammes & Wijpkje Siedses

 

B

1676

Sydse Sikkes & Sintje Geerts

I

1713

1 Dirk Sydses & Aukje Feitses

 

II

1746

2 Siedse Dirksz & Maike Riemers

 

III

1787

3. Dirk Sietses & Trijntje Goos

 

4 Auke Siedses & Sijtje Doll

 

Bauke de Vries

IV

+1820

 

5. Sietse Dirks

6. Jacob

11. Frederik

 

8. Cornelis

 

Pieter de Vries

Dirk de Vries

Auke de Vries

 

N.B. De namen in het rood hieronder zijn rechtstreekse voorouders van Dirk Sietses gedoopt Enkhuizen 17-10-1783

 

Over de naam Sietses

 

De naam Sietses is een zg. patroniem, een afleiding van een vaders voornaam, vandaar ook de opeenvolging van Sietse Dirks en Dir. Sietses die enkele keren is te zien.

De oorspronkelijke naam is een van de vele vormen van de naam Siet, Sietse, Sytse, Sied enz. De betekenis heeft te maken met een germaanse naamvorm, die zege of overwinning betekent. Veel Friese namen zijn uit deze of verwante naamvormen ontstaan.

 

We gaan ervan uit dat Dirk Sietses, ged. te Enkhuizen in 1783, de achternaam ‘Sietses’ heeft gekozen toen hem dat bij de registratie van achternamen in het jaar 1811 werd gevraagd.

 

Oorsprong van Enkhuizer geslacht Sietses

 

Over de eerst bekende voorouders: zie informatie daarover.

 

 

A. Sikke Nammes, geboren tussen 1640 en 1650, gedoopt 02-11-1652 te Jelsum.

De oudst bekende voorouder van het ‘Enkhuizer geslacht Sietses’ is tot dusverre Sikke Nammes, geboren in de Grietenijen rondom Het Bildt. Bij Rottevalle / Oostermeer.

Ten noord westen van de rivier de “Lits” ligt  t’Bildt Weyd Land:  Zie kaart uit 1718.

 

Sikke Nammes heeft zich gevestigd in Oostermeer, waar hij het beroep van veenboer uitoefende. Dit is  vermoedelijk een samentrekking van kleine boer en vervener (veenbaas)

 

De turf die men won uit het veen aldaar was 'een belangrijke brandstof' in die tijd en werd door zonen van Sikke, zijn zoon Sieds Sikkes en weer zijn zonen Geert, Jan, Gerben, Benedictus, Sikke, Siebren en Durk verscheept als schuitevoerders in en rond het plaatsje Rottevalle.

 

Kort voor 1670 is Sikke Nammes in Oostermeer in het huwelijk getreden met Wijpkje Siedses, geboren in Oostermeer. Samen met haar deed hij in diezelfde plaats in 1676 belijdenis. In 1709 is hij in Oostermeer overleden. Voor zijn dood is hij na het eerder overlijden van Wijpkje voor de tweede maal getrouwd op 09-01-1707 met Trijntje Dircks van Oostermeer.

Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1671 en 1687 in elk geval acht kinderen geboren, allen te Oostermeer.

 

Kinderen:

1. Namme  ± 1671

2. Griet gedoopt 01-01-1673 Oostermeer-Eestrum.

3. Sydse (of Sieds) gedoopt 06-02-1676 Oostermeer -Eestrum. Volgens het boekje ‘Westfriese geslachten’ is hij geboren bij de Wal onder Oostermeer op 6-2-1676.

4. Trijn gedoopt 17-02-1678 Oostermeer-Eestrum

5. Jan  gedoopt 06-06-1680 oostermeer -Eestrum

6. Antie gedoopt 26-06-1681 Oostermeer-Eestrum

7. Jan Gedoopt 10-04-1687 Oostermeer -Eestrum

8. Jel gedoopt 10-04-1687 Oostermeer -Eestrum

Allen gedoopt bij de Herv. Gemeente. (DTB 714 )

Opmerking: Mogelijk is Jan geboren tussen 1681 en 1687, maar tegelijkertijd gedoopt met Jel. Het kan ook zijn dat Jan en Jel een tweeling zijn.

 

terug naar het overzicht

 

 

B. Sydse Sikkes,

Hij is een zoon van Sikke Nammes, geboren op 06-02-1676 bij ‘de Wal’ onder Oostermeer.

Een kaart uit 1718 waarop ‘de Wal’ te zien is. De plaats Oostermeer lag in 1718 op een andere plaats dan in latere tijd: je ziet deze plaats meer noordelijk liggen.

 

De naam van Sydse Sikkes wordt verschillend geschreven, zoals: Sieds Sikkes of Sydse Sikkes, (ook: Zyds Zickes of: Sieds Sickes) Als gestandaardiseerde naam in Tresoar heet hij: Sieds Sikkes.

Sieds trouwde op 25-02-1700 te Oostermeer met Sintje Geerts (of Sindsen, Centje, Centsen of Sentje Geerts). Ze is gedoopt op 25-03-1677 te Rottevalle. Samen met zijn vrouw deed Sydse op 03-03-1702 in Oostermeer belijdenis. Foto oud gedeelte Oostermeer.

Op 25-02-1731 verhuisde het gezin naar Rottevalle, waar Sieds in 1735 is overleden. De naam van zijn vrouw Sindsen komt nog voor op een akte uit 1741, toen zij een nieuwe schuitehol kocht. Daaruit blijkt dat zij haar man overleefd heeft en, hetzij zelf, hetzij met behulp van haar kinderen het beroep of bedrijf van haar man als veenboer en schuitevoerder heeft voortgezet.

Bron: Trouwregister Oostermeer-Eestrum 1700. Vermelding huwelijk 25-2-1700 (DTB 715 1670-1811)

 

Kinderen:

1. Geert gedoopt 16-07-1702 Oostermeer-Eestrum

2. Geert gedoopt 21-10-1703 Oostermeer-Eestrum

3. Jan gedoopt 05-01-1706 Oostermeer-Eestrum, overleden na 1776. Schuitevoerder te Rottevalle. Huwt in 1729 te Rottevalle Jantsen Jans, geb. ca 1706. Kinderen: (4?) Jan, Sieds, Sentje, Geert. Doopt zijn kinderen niet. (Bron: Stamreeks Wagenaar)

4. Gerben gedoopt 03-01-1708 Oostermeer-Eestrum. Belijdenis 24-01-1734. Gerben werkt als schipper te Rottevalle. Hij huwt Grietje Halbes te Rottevalle op 25-03-1731.

Kinderen: Antje ged. 2-5-1734, Sinsen ged. 15-4-1736, Auckien ged. 27-4-1738, Ymkjen ged. 1-5-1740, Trijntje ged. 6-4-1744, Vroukjen ged. 6-4-1744, Halbe ged. 12-3-1747, Liebbe ged. 12-3-1747, Trijntje ged. 8-11-1750, Froukjen ged. 31-12-1752, Froukjen ged. 12-6-1757. Allen te Rottevalle. Bron: Marius Sietses. Meer informatie over zijn stamreeks, klik hier.

5. Benedictus (of Dictus) gedoopt 20-02-1711 Oostermeer-Eestrum

6. Sikke gedoopt 04-12-1712 Oostermeer-Eestrum

Bovenstaande kinderen zijn gedoopt bij de Herv.Gemeente (DTB 714)

Als zevende kind:

7. Dirk geboren ca. 1713 te Oostermeer-Eestrum.  De precieze datum van geboorte of doop van Dirk is niet bekend. De vraag of Dirk een lid van dit gezin is, wordt door een geschreven akte beantwoord, klik daarvoor op de volgende regel:

 

Een bewijs voor de verwantschap tussen  Dirk en Geert, Jan en Dictus wordt geleverd door een gedeelte uit de hypotheekakte van 1679 uit Smallingerland.

 

terug naar het overzicht

 

I.I  DIRK SYDSES, (of als gestandaardiseerde naam: Dirk Siedses) zoon van Sydse Sikkes, geboren in 1713 in Oostermeer (Friesland), overleden in 1771 te Rotte­valle, van beroep veenboer, schuitevoerder en later koopman, huwt 22-09-1743 te Rottevalle met Auckjen Feitses (of als gestandaardiseerde naam Aukje Feitses) Bron: Herv. Gemeente DTB  630 ( 1724-1811) Aukje Feitses werd geboren te Rottevalle in 1718, dochter van Feitse Roelofs en Pijtje Brands, gehuwd in Drachten op 01-11-1716. Bron: Herv. Gemeente DTB  624.

We lezen in één van de Hypotheekboeken van Smallingerland:

Op 17-4-1760 kopen Durk en Aukien voor 1200 gulden "Huysingen en schuuren gelegen bij het Rottevalster Verlaat".  Waar ligt het “Verlaat” in Rottevalle? zie kaart uit 1718

 

Hoe ziet Rottevalle eruit in 2007? Welke historische plaatsen zijn er nog te vinden?

 

Kinderen van Dirk Sydses en Aukje Feitses:

De hierboven genoemde Dirk Sydses laat op 1 februari 1752 vier kinderen dopen bij de Herv. Gemeente te St. Jacobiparochie. We lezen in dit doopregister:

1. Sieds Dirks, oud 7 jaar en 2 maanden. (Sieds is dus geboren in december 1744, verder:  Zie 11.2. )

2. Pijtje Dirks, oud 4 jaar en 3 ½  maand. (Pijtje is dus geboren: half oktober 1747)

3. Feijtze Dirks, oud 2 jaar en 5 maanden. (Feijtze is dus geboren ca. 1 september 1749)

4. Sintje Dirks, oud ¾ jaar. (Sintje is dus geboren ca. mei 1751)

 Andere kinderen die worden vermeld:

5. Geert of Geertje, gedoopt 18 maart 1753

6. Mayke, gedoopt te Rottevalle 02-05-1756. De dopeling is ca. 4 weken oud.

 

N.B.

-  Bovenstaande vijf kinderen zijn allen te vinden in: DTB 122

-  Of behalve Sietse en Fytse nog meer kinderen omstreeks 1780 naar Enkhuizen zijn

vertrokken, is niet bekend.

 

Meer informatie over Dirk Sydses

 

 

terug naar het overzicht

 

II.2

SIETSE (Sieds) DIRKSZ, zoon van I, geboren Rottevalle 1746, over­leden Enkhuizen 27-12-1793 aan de galkoorts, schuitevoer­der, huwt Enkhuizen 23-09-1781 met Maike (Marijke) Riemers, voor haar stamreeks klik hier, Maike werd gedoopt 30-12-1749 te Woudsend (Friesland), overleden Enkhuizen 01-07-1829, dochter van Riemer Sjoerdts en Boukje Elbers (Tjittes), eerder gehuwd met Hidde Hiddes Postma op 13-11-1774 te Sneek, overleden voor 1780. Uit dit huwe­lijk is in elk geval een dochter geboren in 1775, Baukien Hiddes Postma, die op 11-11-1812 te Sneek voor de 2e keer huwde met Koert Ohlson, een weduwnaar van 43 jaar. Haar halfbroer Bauke Sietses was getuige.

 

Sietse Dirksz is in de voetsporen van zijn vader verder gegaan en hij is het, die zich, vermoedelijk met enkele gezinsleden, in 1780 in Enkhuizen gevestigd heeft, waarbij in elk geval ook zijn moeder meegekomen is. De oorzaak van deze verhuizing zou gevonden kunnen worden in het minder worden van de verveningen in Oostelijk Friesland en het opkomen van de verveningen in Groningen en Drente.

 

De vestiging van Sietse Dirksz in Enkhuizen wordt vermeld in het Poorterboek, waarin staat dat hij op 24-11-1780 een tijdelijke vestigingsvergunning krijgt voor een jaar. In 1781 en 1782 is deze vergunning voor een jaar verlengd.

Meer informatie over het Poorterboek.

 

Kinderen:

1. Dirk gedoopt Enkhuizen 17-10-1783, zie 111.3.

2. Riemer gedoopt Enkhuizen 08-07-1785. Riemer trouwde Antje Simons Boon op 19 Feb 1814 in Texel, Noord-Holland.

3. Aukje (Ouke) gedoopt Enkhuizen 08-07-1785, overleden 5-4-1868 te Enk­huizen.

Huwt te Andijk 17-05-1807 met Jacob Man­tel.

5. Auke gedoopt Enkhuizen 18-5-1791, zie 111.4.

4. Bouke gedoopt Enkhuizen 30-12-1787. Zie informatie hieronder.

Bouke, van beroep zaagmolenaarsknecht, heeft zich later -waarschijnlijk toen iedereen in 1811 een vaste achternaam moest kiezen- Bouke (Bauke) de Vries ge­noemd. Uit zijn huwelijk met Pietertje Ham is een tak De Vries voortgekomen.

Klik hier om het hele nageslacht van Bauke de Vries te vinden!

 

terug naar het overzicht

 

 

III.3

DIRK SIETSES, zoon van 2, gedoopt te Enkhuizen op 17-10-1783, overleden te Enkhuizen op 25-11-1857, visser.

Dirk huwt te Enkhuizen op 17-05-1807 met Trijntje Goos, gedoopt te Enkhuizen op 25-05-1787, overleden te Enkhuizen op 11-05­-1844, dochter van Frederik Goos en Freekje Jans Langendijk, zie meer van haar voorouders.

Kinderen:

1. Frederik geboren Enkhuizen 16-08-1810, overleden Enkhuizen 01-12-1817.

2. Marretje geboren Enkhuizen 02-11-1811, overleden Medemblik 09-03­-1848, huwt Medemblik 21-05-1837 Jan Soer.

3. Sietse Dirks, geboren Enkhuizen 12-03-1813, voor zijn nageslacht, klik hier.

4. Freekje geboren Enkhuizen 15-04-1815, overleden Enkhuizen 08-10-1816.

5. Jacob Dirks, geboren Enkhuizen 11-03-1817, voor zijn nageslacht, klik hier.

6. Frederik geboren Enkhuizen 06-12-1818, overleden Enkhuizen 26-10-1827.

7. Freekje geboren Enkhuizen 31-07-1821, overleden Enkhuizen 12-01-1826.

8. Dirk geboren Enkhuizen 20-11-1823, overleden Enkhuizen 19-03-1847.

9. Freekje geboren Enkhuizen 30-04-1826, overleden Enkhuizen 11-03-1849.

10. Frederik geboren Enkhuizen 04-12-1829, overleden Enkhuizen 29-04-1830.

11. Frederik geboren Enkhuizen 10-04-1831, voor zijn nageslacht, klik op: zie IV.7a zoon Dirk en in een ander overzicht: 7b zijn zonen Jacob, Anne, Johannes en Frederik

 

 

Voor meer informatie over de tijd dat veel kinderen op jonge leeftijd overleden, zoals bij Dirk en Trijntje: Klik op kindersterfte

 

terug naar het overzicht

 

 

III.4

AUKE SIEDSES, zoon van 2, gedoopt Enkhuizen 18-05-1791, overleden Enkhuizen 05-06-1837, arbeider, huwt Enkhuizen 25-09-1814 Sijtje Dol(l), gedoopt Enkhuizen 01-05-1791, overleden Enkhuizen 06-03-1858, dochter van Cornelis Arisz Doll en Neeltje Klaas Bakker.

Kinderen:

1. Cornelis geboren Enkhuizen 11-10-1817, Cornelis is bij de geboorte aangegeven als Cornelis Baukes.  Voor zijn nageslacht: klik hier

2. Mayke geboren Enkhuizen 10-10-1820, Mayke is bij de geboorte aangegeven als Maike Aukes.

3. Sietse geboren Enkhuizen 09-05-1826, overleden Enkhuizen 16-11-1833.

Sietse is bij de geboorte aangegeven als Siese Oukesz., bij zijn overlijden is hij aangegeven als Sietske Oukertsz.

 

terug naar het overzicht