Het Enkhuizer geslacht Sietses stamt, zoals de naam al doet vermoeden, af van Friese voorouders. Sietses is een zg. patronymicum, een afleiding van een vaders voornaam, vandaar ook de vaak voorkomende opeenvolging van Sietse Dirks en Dirk Sietses.

 

De oorspronkelijke naam is een van de vele vormen van de naam Siet, Sietse, Sytse, Sied enz. De betekenis is afgeleid van een germaanse naamvorm, die zege of overwinning betekent. Veel Friese namen zijn uit deze of verwante naamvormen ontstaan.

 

De oudst bekende voorzaat van dit geslacht is tot dusverre:

 

Sikke Nammes, geboren tussen 1640 en 1650 in de Grietenijen rondom Het Bildt. Hij heeft zich gevestigd in Oostermeer, waar hij het beroep van veenboer uitoefende: een weinig gebruikelijke term te zijn, die vermoedelijk een samentrekking is van kleine boer en vervener (veenbaas).

 

Kort voor 1670 is Sikke Nammes in Oostermeer in het huwelijk getreden met Wijpkje Siedses, geboren in Oostermeer. Samen met haar deed hij in diezelfde plaats in 1676 belijdenis. In 1709 is hij in Oostermeer overleden. Voor zijn dood is hij nadat zijn eerste vrouw was overleden- voor de tweede maal getrouwd op 9-1-1707 met Trijntje Dircks van Oostermeer.

Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1671 en 1687 in elk geval acht kinderen geboren, allen te Oostermeer. Het derde kind, Sieds of Sydse Sikkes werd geboren op 6-2-1676. Bij de Wal onder Oostermeer.

 

Sieds trouwde op 25-2-1700 te Oostermeer met Sindsen of Centje (Sentje) Geerts, gedoopt op 25-3- 1677 te Rottevalle. Samen met zijn vrouw deed Sydse op 3-3-1702 in Oostermeer belijdenis. De naam Cent of Sent schijnt verband te houden met Vincent. In Ooststellingwerf komt deze naam nogal voor.

 

Op 25-2-1731 verhuisde het gezin naar Rottevalle, waar Sieds in 1735 is overleden. De naam van zijn vrouw Sindsen komt nog voor op een akte uit 1741, toen zij een nieuwe schuitehol kocht. Daaruit blijkt dat zij haar man overleefd heeft en hetzij zelf, hetzij met behulp van haar kinderen het beroep of bedrijf van haar man als veenboer en schuitevoerder heeft voortgezet.

 

 

 

 

 

Bron: Westfriese Geslachten XXII Overzicht van de familie Sietses

en de daaruitvoortgekomen tak de Vries, Uitgave 1984